تحلیل جامعه شناختی شکل گیری شیعه در صدر اسلام
22 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
تاریخ دفاع: 1381
نام استاد/نام دانشجو : حسن غفاری